Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Czcionka:

 Zasiłek rodzinny

Świadczenie  dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem. 

W Y S O K O Ś Ć   Z A S I Ł K U

 • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
 • 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
 • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E

1. obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,

2. opiekunowi prawnemu dziecka,

3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),

4. osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

 

OGRANICZENIA  WIEKOWE
Zasiłek przysługuje:

 • do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),
 • w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat - jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 • w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat - jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

 

 K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

 • miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.

Natomiast w przypadku gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:

 • miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza kwoty 764 zł w przeliczeniu na osobę.

 

 

Od stycznia 2016 „złotówka za złotówkę”

Regulacja "złotówka za złotówkę" będzie dotyczyła otrzymywanych przez daną rodzinę w danym okresie zasiłkowym zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków (z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania).
Rozwiązanie takie pozwoli na to, aby rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w przypadku uzyskania przez jej członków dochodu powodującego przekroczenie kwoty uprawniającej do świadczeń rodzinnych, nie utraciła prawa do tych świadczeń i mogła je nadal otrzymywać. Świadczenia będą wówczas wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami", a wysokością dochodu rodziny lub osoby uczącej się otrzymywanego ponad kryterium dochodowe, czyli w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie.
Konieczne więc będzie ustalenie, o jaką kwotę łączny dochód członków rodziny przekroczył kwotę stanowiącą wielokrotność kryterium dochodowego, ustalaną w zależności od liczby osób w rodzinie.
Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowić będzie suma przysługujących danej rodzinie lub osobie uczącej się w danym okresie zasiłkowym:

1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które ustalane jest prawo do tych zasiłków;

2. dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art.13 (dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego), podzielonych przez liczbę miesięcy, na które ustalane jest prawo do tych dodatków;

3. dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 (dodatków z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), podzielonych przez 12.

Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń.
Wyrównanie, o którym mowa powyżej, będzie wypłacane, gdy jego wysokość będzie wyższa lub równa kwocie 20 zł.
Jednocześnie, w celu ujednolicenia zasad przyznawania prawa do zasiłków rodzinnych dla wszystkich rodzin, proponuje się rezygnację z dotychczas obowiązującego rozwiązania, wynikającego z bieżącego brzmienia art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wprowadzone zostały również zmiany analogiczne do obecnych uregulowań kwestii ustalania prawa do świadczeń w przypadku utraty lub uzyskania dochodu w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość otrzymywanych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego powodujących konieczność ustalenia prawa do tych świadczeń zgodnie z art. 5 ust. 3–3c.
W sytuacji gdy zmiany te spowodują podwyższenie wysokości otrzymywanych świadczeń, prawo do tych świadczeń i ich wysokość organ ustalać będzie od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana, nie wcześniej jednak niż od miesiąca poinformowania przez wnioskodawcę o tym fakcie organu. Natomiast gdy zmiany te spowodują obniżenie wysokości otrzymywanych świadczeń, prawo do tych świadczeń i ich wysokość organ ustalać będzie od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym wystąpiła zmiana.
Doprecyzowane zostało również brzmienie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych o konieczność powiadomienia organu przez osobę pobierającą świadczenia o zmianach mających wpływ na wysokość otrzymywanych świadczeń.

 

J A K    S I Ę   U B I E G A Ć

  Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.          

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego mieszkańcy gminy składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podegrodziu
 • Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku udostępnia  ww.  Ośrodek Pomocy Społecznej

UWAGA!

Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

Ośrodek ustalając  prawo do świadczeń rodzinnych w tym zasiłku rodzinnego może przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości.

 

O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

 • Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.
 • Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.  

 

 W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

 • Zasiłek rodzinny wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który został on przyznany. Prosimy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do niego złożyliście Państwo po 10 dniu miesiąca, wówczas zasiłek za dany miesiąc (np. maj) wypłacony zostanie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliście Państwo wniosek (w przypadku wniosku złożonego np. 11 maja, zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca czerwca).
 • Jeśli ubiegacie się Państwo o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy (przypomnijmy: okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego) i złożycie wniosek o ustalenie prawa do niego wraz z dokumentami do 30 września, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca listopada. Jeśli natomiast wniosek taki złożycie Państwo pomiędzy 1 października a 30 listopada, zasiłek za listopad zostanie wypłacony do końca grudnia.

 Zasiłek rodzinny

Świadczenie  dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem. 

DODATKI   DO   ZASIŁKU   RODZINNEGO

Mając prawo do zasiłku rodzinnego możecie Państwo ubiegać się o następujące dodatki do tego zasiłku:

1. dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1000  zl,

2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 400 zł,

3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, 386 zł ( dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności)

4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł,

5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 90 zł ( do 5 roku życia dziecka), 110 zł ( powyżej 5 roku życia dziecka)

6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  69 zł (dojazd do szkoły ) lub 113 zł  (  w związku z zamieszkaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła)

7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł ( jednorazowo).

 

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej MPiPS:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek

Utworzono dnia 01.04.2020

Pogoda

Kalendarium

Imieniny