Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usługi opiekuńcze

Czcionka:

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:


1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
OPS przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.
 
Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:
1. dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 542 zł,
2. dla osoby pozostającej w rodzinie kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 456 zł na każdą osobę w rodzinie.
 
Wymagane dokumenty:
1. pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury - z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (oryginał do wglądu),
4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
6. kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
7. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy),
8. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
9. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej  przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pomocy udziela:

Miejsce składania wniosków:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:
1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Rodzaje specjalistycznych usług dostosowane są  do rodzaju schorzenia, niepełnosprawności i szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy.  Wspomniane rodzaje usług ustala Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (DzU Nr 189  poz. 1598 z poźn. zmian.)
OPS, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (DzU. Nr189 poz. 1598 z poźn. zmianami)
Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:
1. dla osoby samotnej  kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 477 zł,
2. dla osoby pozostającej w rodzinie kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 351 zł na każdą osobę.
 
Wymagane dokumenty:
1. pisemny wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu),
4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
5. oryginał zaświadczenia lekarza psychiatry o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie wspomnianych specjalistycznych usług opiekuńczych,
6. kserokopie orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności wnioskodawcy,
7. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
8. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika.
 
Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
 

Pogoda

Kalendarium

Imieniny