Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu
 

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://podegrodzie.naszops.pl/


 

Data publikacji strony internetowej: [2014-01-08]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-02-24].

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie:

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

  • wersję kontrastową

  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

  • mapa strony

  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2019-10-21 ]. Deklarację sporządzono na podstawie konsultacji z informatykiem

 

Skróty klawiszowe:

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sabina Urbanik-Kierownik Ośrodka, [ s.urbanik@podegrodzie.pl]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 448 49 69 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem Urzędu Gminy Podegrodzie, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Podegrodziu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przedownikiem.

 

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

plan działania 2020-2021

Utworzono dnia 28.01.2021

Pogoda

Kalendarium

Imieniny