Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czcionka:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Działając na podstawie art. 13, art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

z siedzibą w 33-386 Podegrodzie 248, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Panią mgr Sabinę Urbanik

 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podegrodziu jest Pan mgr Łukasz Schreiner

Dane kontaktowe:

33–386 Podegrodzie 248

tel. (18) 448 49 68

e-mail: iod.ops.podegrodzie@onet.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu- dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa:

-art. 21. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.);

- Art. 23 ust 4a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.);

-Art 15 ust..8a Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późń. zm);

-Art.23.ust 8; Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2017 poz. 1952 ze zm..);

-Art 33. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. 2017 poz. 1778 /;

- Art. 37 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm./;

-art. 9c. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. /z 2015 r. poz. 1390 ze zm./;

-art. 14. ust. 2 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11.02.2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.);

-art. 16. ust. 1 - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.)

-Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /Dz. U. z 2016 poz. 1860/

-art. 188d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm./

 

-Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. z 2017 r. poz. 882./

 

-Art. 66f.1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2017 poz. 1065 ze zm./

 

- § 21. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

 

-Art. 25a. Ustawa z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm./

 

-Art. 61.§5,Art.2a.§1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm/

-Wydawanie zaświadczeń w ramach Programu Czyste Powietrze

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

5) posiada Pani/Pan prawo:

- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionowana jest prawidłowość swoich danych osobowych ,

- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

6) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji usługi, o którą wnioskuje klient Ośrodka;

 

……………………………………..           …………………………………..

Administrator Danych                  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

………………………………. ……………………………..

(miejscowość, data) ` (podpis klienta)

ZAŁĄCZNIKI:

klauzula informacyjna

Utworzono dnia 28.01.2021

Pogoda

Kalendarium

Imieniny