Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0.

Czcionka:

 

 

 

 

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


ogłasza

 

TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.UCZESTNICY

O wsparcie w ramach projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

a) rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka do lat 3 / opieką nad dzieckiem do lat 3 lub rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3, tj. rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,

b) rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

UWAGA!

- osoba, która korzysta/ła z dofinansowania w ramach poprzednich naborów do Projektu „Małopolska Niania 2.0” (jako Rodzic/Drugi Rodzic/Opiekun dziecka)

- osoba, która była/jest Nianią dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”


KRYTERIA REKRUTACJI


Kryteria formalne wskazane zostały w § 4 ust. 9 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” .


Zgodnie z § 4 ust. 10 i 11 Regulaminu ustalono następujące kryteria dostępu i kryteria preferencyjne dla niniejszego naboru:


Kryteria dostępu:

1) zamieszkanie wnioskodawcy (rozumiane zgodnie z Kodeksem cywilnym) na terenie województwa małopolskiego – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. I wniosku) – kryterium obligatoryjne „0-1”;

2) sprawowanie przez wnioskodawcę opieki nad dzieckiem do lat 3 - weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. III wniosku) – kryterium obligatoryjne „0-1”;

3) niemożność podjęcia przez wnioskodawcę pracy/powrotu do pracy lub utrzymania pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 - weryfikowana na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. III wniosku) – kryterium obligatoryjne „0-1”;

 


Kryteria preferencyjne:

1) pozostawanie wnioskodawcy bez pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3 – kryterium premiujące
+ 20 pkt;

a) w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne – weryfikowane na podstawie zaświadczenia z urzędu pracy (w zakresie statusu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna) oraz oświadczenia wnioskodawcy (w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3  – cz. III wniosku),

b) w przypadku osób pozostających bez pracy, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. III wniosku);

2) przebywanie wnioskodawcy na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3 – weryfikowane na podstawie zaświadczenia od pracodawcy – kryterium premiujące + 15 pkt;

3)  zamieszkanie wnioskodawcy (rozumiane zgodnie z Kodeksem cywilnym) na terenie gminy (a w przypadku gmin miejsko-wiejskich – na terenie obszaru gminy: wiejskiego, miejskiego) o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. I wniosku) oraz na podstawie Listy gmin wg dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu – kryterium premiujące + 5 pkt lub 10 pkt lub 15 pkt (zgodnie z Listą gmin);

4) bycie rodzicem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka – kryterium premiujące + 5 pkt;

5) bycie osobą z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – weryfikowane na podstawie odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wnioskodawcy, wydanego przez lekarza (tj. orzeczenia o stanie zdrowia lub opinii) – kryterium premiujące + 5 pkt;

6) samotne wychowywanie dziecka do lat 3 – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (cz. III Wniosku) – kryterium premiujące + 5 pkt.

Poszczególne kryteria rekrutacji weryfikowane będą na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, orzeczeń oraz innych dokumentów szczegółowo opisanych w Regulaminie.

Rodzic będący osobą pozostającą bez pracy zakwalifikowany do udziału w Projekcie otrzyma Promesę gwarantującą przyznanie Grantu m.in. pod warunkiem, że w okresie do 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania Rodzica do udziału w Projekcie udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej. Okres ten może zostać wydłużony o kolejne 60 dni roboczych - na wniosek Rodzica i w oparciu o indywidualną analizę jego sytuacji, tj. w przypadku, gdy procedura naboru na stanowisko pracy, o które się on ubiega jest w trakcie (nabór nie został rozstrzygnięty) lub został on wybrany przez pracodawcę, ale procedura zawarcia z nim umowy nie została zakończona, bądź też w przypadku, gdy udokumentuje on rozpoczęty proces zakładania własnej działalności pozarolniczej lub rolniczej.TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Przypominamy, że Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przyjmowane będą do dnia 26.08.2020 r. do godziny 16:00.

Informujemy, iż o zakwalifikowaniu się do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia należy szczegółowo zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” .

 

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0” można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: niania@rops.krakow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

 

Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu. Osoby będą przyjmowane pojedynczo. Przed wejściem należy założyć maseczkę oraz zdezynfekować ręce.

 

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA ZE ZDALNYCH FORM KONSULTACJI ORAZ DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

 

DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru. Informacja
o ewentualnych zmianach będzie każdorazowo zamieszczana na Stronie internetowej ROPS: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN III NABORU

Utworzono dnia 07.08.2020

WNIOSEK

Utworzono dnia 07.08.2020

WZÓR UMOWY

Utworzono dnia 07.08.2020

WZÓR REZYGNACJI

Utworzono dnia 07.08.2020

PLAKAT

Utworzono dnia 07.08.2020

ULOTKA

Utworzono dnia 07.08.2020

LISTA GMIN

Utworzono dnia 07.08.2020

WZÓR PROMESY

Utworzono dnia 07.08.2020

WZÓR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

Utworzono dnia 07.08.2020

Pogoda

Kalendarium

Imieniny