Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY

Czcionka:

WNIOSKI STYPENDIALNE  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH

01-15.09.2021 r.

w godzinach 7°° do 15°° w pokoju nr 8  (poniedziałki od 8°° do 16°°)

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podegrodziu

 

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

L.p.

Okoliczność do udokumentowania

Nazwa załącznika

1.

uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (lub. ew. ponadgimnazjalnej)

zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki

2.

dochód z gospodarstwa rolnego lub jego brak

zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;

3.

zatrudnienie, praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych)

Oświadczenie/zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia

4.

Pobieranie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego

decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego/zaświadczenie w tej sprawie/ oświadczenie o ich wysokości

5.

Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, pobieranie stypendium stażowego

decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy

6.

Pobieranie zasiłku rodzinnego

Zaświadczenie/oświadczanie o wysokości zasiłku rodzinnego

7.

Pobieranie innego stypendium socjalnego wypłacanego ze środków publicznych

Zaświadczenie/oświadczenie o jego wysokości

8.

Świadczenie alimentów na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty

9.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności

10.

Prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (zasady ogólne) w okresie od roku poprzedzającego rok złożenia wniosku do dnia złożenia wniosku

oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

 

11.

Prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (zasady ogólne) w okresie od roku złożenia wniosku do dnia złożenia wniosku

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym za pełny miesiąc prowadzenia tej działalności

12.

Prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

13.

Pobieranie stypendium stażowego w ramach stażów organizowanych przez inne podmioty niż powiatowe urzędy pracy

Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości stypendium stażowego

14.

Pobieranie zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub inne świadczenia określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych

Decyzja KRUS/ZUS o przyznaniu zasiłku/świadczenia oraz/lub oświadczenie o wysokości tego zasiłku/świadczenia

15.

Alimenty na dzieci

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, oświadczenie o miesięcznej wysokości alimentów

16.

Pobieranie świadczenia pieniężnego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów

Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości tego świadczenia

17.

Uiszczanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS)

Dowód wpłaty lub wydruk z konta bankowego potwierdzające uiszczenie składek za ostatni kwartał

18.

Pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna:

Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości zasiłku lub świadczenia

 

Zaświadczenia o dochodach dotyczą dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku czyli z miesiąca sierpnia chyba że w rodzinie miała miejsce utrata dochodu to wówczas potrzebne są dokumenty potwierdzające utratę tego dochodu, np. świadectwo pracy, oraz dochody z miesiąca bieżącego czyli z września.

KRYTERIUM DOCHODOWE

W roku szkolnym 2021/2022 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł netto.

 

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.:

 • uczniowie szkół podstawowych,
 • gimnazjalnych,
 • ponadgimnazjalnych,
 • słuchacze kolegiów

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Podegrodzie,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł rocznie.

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

 • pełnoletniego ucznia,
 • rodziców lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego,
 • dyrektora szkoły.

 

Druki wniosków do pobrania:

 • na stronie internetowej,
 • w pokoju nr 8 w budynku Urzędu Gminy Podegrodzie

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • rodzina jest niepełna
 • zdarzenie losowe.

 

Wypłata stypendium w formie refundacji poniesionych kosztów planowana jest w dwóch okresach:

 • w grudniu 2021 roku,
 • w czerwcu 2022 roku.

Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.

Rodzice ucznia pobierającego stypendium szkolne oraz pełnoletni uczeń pobierający stypendium ma OBOWIĄZEK POWIADOMIĆ ORGAN, który przyznał mu prawo do stypendium szkolnego O WSZELKICH ZMIANACH W STYTUACJI RODZINY BĄDŹ UCZNIA MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO STYPENDIUM. Obowiązek ten należy spełnić NIEZWŁOCZNIE!

 

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi mieszkającemu na terenie Gminy Podegrodzie, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności :
 
choroba ucznia trwająca nieprzerwanie, co najmniej dwa miesiące powodująca nieobecność ucznia na zajęciach,
nieszczęśliwy wypadek ucznia,
pożar lub zalanie zabudowań domowych,
nagła śmierć jednego lub dwojga rodziców/ opiekunów prawnych,
choroba  w rodzinie ucznia powodująca zaniedbanie jego potrzeb edukacyjnych,
inne  zdarzenia  losowe, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę ucznia.
 
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:
rodziców/ opiekunów prawnych,
pełnoletniego ucznia,
dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 
Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich służb i instytucji stwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
 
Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium socjalnego.
 
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
 
O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
 Na sfinansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się do 5% kwoty dotacji otrzymanej na pomoc socjalną dla uczniów.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.),
 • Uchwała nr XXIX/310/2017 z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podegrodzie.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Kalendarium

Imieniny