Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Czcionka:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

 1. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

 2. w kwocie 1000 zł jednorazowo na każde dziecko;

 3. z tytułu urodzenia żywego dziecka;

 4. matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka;

 5. jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka;

 6. po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną (obowiązuje do 31.12.2011r. i nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka);

 7. w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną a także w przypadku dziecka przysposobionego, przysługuje, jeżeli wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje:

 1. jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia).


Wymagane dokumenty:

 1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się;

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

 3. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające co najmniej jedno badanie matki dziecka w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną (wymóg ten obowiązuje do 31.12.2011r. i nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka);

 4. dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka);

 5. zaświadczenie wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej (w przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju).


Termin i sposób załatwienia

 1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca jednorazową zapomogę wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 2016 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1518)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpień 2015  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238)

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek

Utworzono dnia 17.04.2020

Pogoda

Kalendarium

Imieniny