Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Utworzono dnia 30.01.2020

W załączenu informacje na temat specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

BANK ŻYWNOŚCI-WAŻNE !!!!

Utworzono dnia 23.01.2020

W załączeniu umieszaczamy szczegółowe informacje na temat  terminów wydawania żywnośći w ramach BŻ.

Zapytanie ofertowe-archiwum

Utworzono dnia 17.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług uporządkowania i zarchiwizowania dokumentów w składnicy akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu   I. Nazwa oraz adres...

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe-archiwum

Oferta-prawnik

Utworzono dnia 13.01.2020

  Podegrodzie, dnia 08.01.2020 r.     ZAPROSZENIE   Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług prawnika w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podegrodziu. Ośrodek Pomocy Społecznej w...

czytaj dalej na temat: Oferta-prawnik

Zapytanie ofertowe /nocleg lub schronienie/

Utworzono dnia 02.01.2020

 

Podegrodzie, dnia 30.12.2019

 

Zapytanie ofertowe /nocleg lub schronienie/
(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu zaprasza do złożenia swojej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie rozeznania rynku, na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z  póżn.zm. ), bez stosowania procedur z niej wynikających – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.


 

I. Zamawiający
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu
33-386 Podegrodzie 248
tel. 881-499-783

e-mail ops_podegrodzie@pro.onet.pl


 

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług schronienia lub noclegu bezdomnym mężczyznom, których ostatnim miejscem pobytu była gmina Podegrodzie. Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie – 1 osoba.  Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych  jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w.w ilości osób w zależności od potrzeb. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenie i z tego tytułu nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia.
2. Każdorazowe umieszczenie osoby  o której mowa w pkt.1 odbywa się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w tej formie tj. udzielenie schronienia wydanej przez
Kierownika Ośrodka Pomocy Społeczne w Podegrodziu. Decyzja zawierać będzie : imię i nazwisko, rodzaj, zakres i okres świadczenia usług.
3. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonej przez oferenta placówce był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla  bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn zm .)

4. Miejsce świadczenia usług: województwo małopolskie.
5. W postępowaniu mogą brać udział podmioty, których :
1) cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym,
2) wpisane są w rejestr placówek zapewniających schronienie  prowadzonego przez wojewodę,
3) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji  tego  rodzaju usług.
Warunek  zostanie  spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr. 2 do  niniejszego zapytania ofertowego oraz zaakceptuje projekt umowy stanowiący załącznik nr 3
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
a)  oferta winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia
b)  oferta powinna obejmować jeden koszt dobowy pobytu w schronisku
7. Kryterium oceny ofert: 100 % cena

III. Termin realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia od dnia 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

IV. Miejsce i termin złożenia ofert
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego w terminie do 14 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie lub na adres ops_podegrodzie@pro.onet.pl
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane.

V. Termin otwarcia ofert
15.01.2020 r. 
VI. Warunki płatności
Przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami
Sabina Urbanik/ (18) 448-49-69

 

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe /nocleg lub schronienie/

SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

Utworzono dnia 02.12.2019

 

PAŃSTWOWY FUNDUSZ RAHABILITACJI OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

URUCHOMIŁ:


 

SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO ZE

ŚRODKÓW PFRON

 

 

S O W

 

 

 

pod adresem https://www.sow.pfron.org.pl


 

System ten umożliwia osobom niepełnosprawnym oraz innym

podmiotom ( JST, organizacjom pozarządowym itp.) aplikowanie

o środki z PFRON.

Aby skorzystać z systemu SOW należy:

- posiadać dostęp do internetu

- posiadać konto poczty elektronicznej (adres e-mail)

- używać przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookie

- zapoznać się z Regulaminem Korzystania z Systemu SOW


 

ZALOGUJ SIĘ, KLIKNIJ I SPRAWDŹ Z JAKIEGO WSPARCIA MOŻESZ

SKORZYSTAĆ


 


 

czytaj dalej na temat: SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

PROJEKT "Małopolski - Teleanioł"

Utworzono dnia 21.11.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu na wniosek Samorządu Województwa Małopolskiego przekazuje informacje dotyczące projektu pn. "Małopolski Tele-Anioł" realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz...

czytaj dalej na temat: PROJEKT "Małopolski - Teleanioł"

Pogoda

Kalendarium

Imieniny